Accra 595.-   Manila 565.-
Auckland 998.-   Melbourne 958.-
Bangkok 570.-   Mexico 550.-
Bombay 515.-   Miami 448.-
Brisbane 948.-   Nairobi 575.-
Buenos Aires 825.-   New York 395.-
Caracas 560.-   Peking 578.-
Delhi 538.-   Perth 965.-
Denpasar 775.-   Rio 748.-
Hanoi 675.-   San Francesco 545.-
Hongkong 565.-   Sao Paulo 650.-
Houston 485.-   Saigon 698.-
Jakarta 655.-   Singapur 585.-
Kapstadt 695.-   Sydney 898.-
Kuala Lumpur 655.-   Tokio 548.-
Los Angeles 525.-   Vancouver 515.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Preise incl. Taxes & Sicherheitsgeb. // eingeschränktes Platzkontingent